DINÀMIQUES TERRITORIALS I URBANES

Oriol, NEL·LO  (2017): “El proceso de urbanización: motor y expresión de las transformaciones sociales y territoriales”, a Juan ROMERO (coordinador): Geografia Humana de España. Curso de introducción. Valencia. Editorial Tirant lo Blanc

Oriol NEL·LO i Joan LÓPEZ (2016): “El procés d’urbanització”, a Salvador GINER i Oriol HOMS (dirs.): Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Enciclopèdia Catalana

Oriol NEL·LO & Renata MELE (eds.)(2016):  Cities in the 21st century. London-New York: Routledge.

CAPEL, Laura (2016): “L’evolució de la innovació en els Fons Europeus de Desenvolupament Regional: de l’empresa i la tecnologia al territorio” Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de diciembre de 2016, Vol. XXI, nº 1.181.

Jordi MARTIN (2014); “Els polígons d’activitat econòmica”, a Carrera, Josep Maria i Sisó, Ramon, eds., (2014); Dimensió física de l’estructura econòmica de les ciutats de la C-17. Recursos i propostes territorials, GRUT, Grup de Recerca d’urbanisme i territori. ETSAV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. (capítol. 3, p. 44-63).

Laura CAPEL, Joan GANAU i Iban TARRES (2014); L’estructura empresarial de la província de Lleida, Lleida, Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional.

Oriol NEL·LO & Carles DONAT (2014); “Los efectos territoriales de la crisis en la región metropolitana de Barcelona”, en Juan M. ALBERTOS & José L. SÁNCHEZ (ed.), Geografía de la crisis econòmica en España, València, Universitat de València (p. 565-608).

Oriol NEL·LO (2014); “Barcelona”, a Leo van den Berg, Jan van den Meer i Luis Carvalho (eds.), Cities as engines of sustainable competitiveness. European Urban Policy in Practice, Farnham, Ashgate (p. 105-122).

Oriol NEL·LO (2014); “Note sulla crisi economica nelle città europee”, in Laura Fregolent i Michelangelo Sabino, Città e politiche in tempi di crisi, Milano, Franco Angeli (p. 389-406).

Oriol NEL·LO (2014); “Notas sobre la crisis económica en las ciudades europeas”, en Maria Dolores Pitarch, ed., Sostenibilidad en las áreas metropolitanas, València, Universitat de València (p. 163-192).

Margalida MESTRE (2013); “La delimitació de l’àrea urbana de Palma de Mallorca. Una reconsideració a partir de l’aplicació del criteri NUREC”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 76 (p. 103-126).

Oriol NEL·LO (2013); “El mañana no està escrito. Notas sobre la crisis econòmica en las ciudades europeas”, a Alvaro FERREIRA et al., coord., (2013); Metropolização do espaço: gestão territorial e relações urbano-rurais, Rio de Janeiro, Consequência (p. 75-96).

Oriol NEL·LO (2013); “La Sardegna-città”, a Francesco INDOVINA (ed.), Sardegna: la nuova e l’antica felicità, Milano, Franco Angeli (p. 245-249).