2014

Jordi MARTIN (2014); “Els polígons d’activitat econòmica”, a Carrera, Josep Maria i Sisó, Ramon, eds., (2014); Dimensió física de l’estructura econòmica de les ciutats de la C-17. Recursos i propostes territorials, GRUT, Grup de Recerca d’urbanisme i territori. ETSAV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. (capítol. 3, p. 44-63).

Laura CAPEL, Joan Ganau i Iban Tarres (2014); L’estructura empresarial de la província de Lleida, Lleida, Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional.

Carles DONAT (2014); L’habitatge a la regió metropolitana durant el cicle immobiliari 1997-2006: una aproximació a partir de les necessitats residencials de la població. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona (445 p).

Margalida MESTRE (2014); “Francesco Indovina: Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad” a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60/2 (p. 192-4).

Oriol NEL·LO & Carles DONAT (2014); “Los efectos territoriales de la crisis en la región metropolitana de Barcelona”, en Juan M. ALBERTOS & José L. SÁNCHEZ (ed.), Geografía de la crisis econòmica en España, València, Universitat de València (p. 565-608).

Oriol NEL·LO (2014); “Barcelona”, a Leo van den Berg, Jan van den Meer i Luis Carvalho (eds.), Cities as engines of sustainable competitiveness. European Urban Policy in Practice, Farnham, Ashgate (p. 105-122).

Oriol NEL·LO (2014); “Note sulla crisi economica nelle città europee”, in Laura Fregolent i Michelangelo Sabino, Città e politiche in tempi di crisi, Milano, Franco Angeli (p. 389-406).

Oriol NEL·LO (2014); “Notas sobre la crisis económica en las ciudades europeas”, en Maria Dolores Pitarch, ed., Sostenibilidad en las áreas metropolitanas, València, Universitat de València (p. 163-192).

Oriol NEL·LO (2014); “El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: ensenyaments per al govern del territorio”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 78 (p. 69-93).

Oriol NEL·LO (2014); “Quatre lliçons d’Enric Lluch”, a Enric Lluch i Martín. Semblança biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (p. 13-30).

Oriol NEL·LO (2014); “La política com a voluntat crítica i compromís cívic”, a Josep Maria Vallès. Des de l’amistat i el reconeixement, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona (p. 109-114).

Oriol PORCEL (2014); “El paisaje de la biomasa en Europa: escalas, impactos y conflictos. Un estado de la cuestión”, a Pavón, David et al., eds., (2014); Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro. Actas del XVII Coloquio de Geografía Rural Colorural 2014. Girona, 3-6 de septiembre de 2014. Girona: Documenta Universitaria.