DESIGUALTATS ENERGÈTIQUES

DESIGUALDADES ENERGÉTICAS: Segregación urbana y acceso a la energía en el ámbito metropolitano de Barcelona bajo condiciones de crisis sanitaria, social y ambiental. Desenvolupat en el marc de Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la ciutat de Barcelona 2020, “Fons COVID” de l’Ajuntament de Barcelona. Investigadora principal Verónica Mejía Juárez. Projecte tutoritzat per Oriol Nel·lo

La situació de crisi sanitària i social resultant de la irrupció de la pandèmia COVID-19 ha posat en evidència les mancances en matèria d’habitabilitat de bona part de les llars de l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquestes mancances es troben desigualment distribuïdes, de manera que afecten amb particular intensitat els grups socials i els territoris que compten amb menors recursos. Un dels aspectes més destacats de la problemàtica consisteix en les dificultats per accedir i gaudir dels subministraments energètics essencials. Així, la situació de crisi i el període de confinament han posat en relleu fins a quin punt les mancances en matèria d’eficiència energètica i les dificultats per fer front als costos de gas i electricitat afecten un nombre molt elevat de llars a la Barcelona metropolitana .

D’altra banda, l’evidència del canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils obliguen les ciutats a adoptar estratègies de transició energètica que permetin avançar cap a l’autoconsum domèstic. La ciutat de Barcelona està impulsant diverses iniciatives en aquesta direcció. Tanmateix, la distribució d’aquestes pràctiques entre els diversos grups socials i les àrees territorials es troben lluny d’esdevenir una situació homogènia. Això és degut al fet que l’adopció de les noves formes de generació energètica domèstica es troba vinculada en bona mesura al capital social hi ha  la capacitat econòmica de les llars.

Tant des del punt de vista de les privacions en matèria energètica com des de la perspectiva de la transició energètica, la qüestió de la desigualtat social i la segregació urbana resulta un factor clau. No hi ha, però, estudis complets que estableixin de manera científica la relació entre uns i altres factors a la ciutat de Barcelona. Aquesta proposta es proposa venir a cobrir aquesta necessitat.

El projecte es planteja un triple objectiu general, per a la consecució del qual es proposen quatre objectius específics, sis preguntes de recerca i dues hipòtesis de treball.

1. En primer lloc, analitzar la situació de Barcelona i el seu entorn metropolità en relació amb les eventuals desigualtats en el consum energètic i l’eficiència energètica de les llars en relació amb la distribució territorial de la renda.

2. En segon lloc, identificar el nivell d’implantació de les pràctiques d’autoconsum elèctric i establir la seva relació amb el nivell socioeconòmic de la població.

3. I, finalment, identificar els factors que permeten explicar les diferències observades i, en conseqüència, proposar mesures d’actuació.

L’àmbit territorial considerat és la ciutat de Barcelona i la resta de 35 municipis de la seva àrea metropolitana. El període d’estudi considerat seran els darrers deu anys, amb una atenció especial a la situació existent a partir de l’inici de la crisi sanitària com a resultat de la pandèmia COVID-19.