HABITATGE, SEGREGACIÓ, REHABILITACIÓ I MOVIMENTS URBANS

Carles DONAT (2017): “Crisis, ciclo inmobiliario y segregación urbana en la región metropolitana de Barcelona” a “ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI” 118 suppl./2017, pp. 195-219, DOI:10.3280/ASUR2017-118S10.

Oriol NEL·LO (2017): La città in movimento. Crisi sociale e risposta dei cittadini. Roma. Editorial Edicampus. Col·lecció Studi e Ricerche

Oriol NEL·LO (2015); La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana. Madrid: Díaz & Pons (205 p.).

Oriol NEL·LO (2016): “El municipalisme del bé comú: la paradoxa fructífera”, pròleg a Ismael Blanco & Ricard Gomà, El municipalisme del bé comú. Barcelona: Icària (p. 5-16).

Oriol NEL·LO (2016): “Set reptes per a l’estudi dels moviments urbans”, l’Avenç, 422, abril 2016 (p. 36-42).

Oriol NEL·LO (2015): “Los movimientos sociales urbanos: de la defensa del territorio a la innovación social”, in Alvaro Ferreira, João Rua & Regina Celia de Mattos (eds.): Desafios da metropolização do espaço. Rio de Janeiro: Consequência (p. 273-288).

Oriol NEL·LO (2015): “Movimientos urbanos y defensa del patrimonio colectivo en la región metropolitana de Barcelona”, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XLVII, núm. 184 (p. 311-327).

Oriol NEL·LO (2015): “I movimenti sociali urbani: dalla difesa del territorio all’innovazione sociale”, in Laura Fregolent (ed.), Conflitti e territorio. Milano: Franco Angeli (p. 319-332).

Carles DONAT (2014); L’habitatge a la regió metropolitana durant el cicle immobiliari 1997-2006: una aproximació a partir de les necessitats residencials de la població. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona (445 p.).

Carles DONAT (2013); “La incidencia de las dinámicas demográficas en las necesidades residenciales y en la oferta de vivienda en la Región Metropolitana de Barcelona”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Vol. XLIV. Cuarta época, 174 (p. 689-706).

Oriol NEL·LO (2013); “The five challenges of urban rehabilitation. The Catalan experience”, a Núria BENACH & Andrés WALLISER, Urban Challenges in Spain and Portugal, Routledge (132 p.).