PUBLICACIONS CARLES DONAT

DINÀMIQUES TERRITORIALS I URBANES

Oriol NEL·LO & Carles DONAT (2014); “Los efectos territoriales de la crisis en la región metropolitana de Barcelona”, en Juan M. ALBERTOS & José L. SÁNCHEZ (ed.), Geografía de la crisis econòmica en España, València, Universitat de València (p. 565-608).

HABITATGE, SEGREGACIÓ, REHABILITACIÓ I MOVIMENTS URBANS

Carles Donat (2017); “Crisis, ciclo inmobiliario y segregación urbana en la región metropolitana de Barcelona” in “ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI” 118 suppl./2017, pp. 195-219, DOI:10.3280/ASUR2017-118S10.

Carles DONAT (2014); L’habitatge a la regió metropolitana durant el cicle immobiliari 1997-2006: una aproximació a partir de les necessitats residencials de la població. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona (445 p).

Carles DONAT (2013); “La incidencia de las dinámicas demográficas en las necesidades residenciales y en la oferta de vivienda en la Región Metropolitana de Barcelona”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Vol. XLIV. Cuarta época, 174 (p. 689-706).