PUBLICACIONS JORDI MARTIN

DINÀMIQUES TERRITORIALS I URBANES

Jordi MARTIN (2014); “Els polígons d’activitat econòmica”, a Carrera, Josep Maria i Sisó, Ramon, eds., (2014); Dimensió física de l’estructura econòmica de les ciutats de la C-17. Recursos i propostes territorials, GRUT, Grup de Recerca d’urbanisme i territori. ETSAV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. (capítol. 3, p. 44-63).

ENERGIA, URBANITZACIÓ I PAISATGE

Oriol NEL·LO (dir.), Joan LOPEZ, Jordi MARTIN & Joan CHECA  (2017): La Luz de la ciudad. El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnas de la Tierra. Barcelona. Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Oriol NEL·LO, Joan LÓPEZ i Jordi MARTIN: “City lights. The urbanisation process in Spain as shown by night-time images of the Earth (1992-2012)”, a INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION, SPANISH COMMITTEE (ed.): Crisis, globalization and social and regional imbalances in Spain. Spanish contribution to 33rd Congress of the International Geographical Union, Beijing 2016. Madrid, July 2016.