PUBLICACIONS MARGALIDA MESTRE

DINÀMIQUES TERRITORIALS I URBANES

Margalida MESTRE (2013); “La delimitació de l’àrea urbana de Palma de Mallorca. Una reconsideració a partir de l’aplicació del criteri NUREC”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 76 (p. 103-126).

TEORIA I HISTÒRIA DELS ESTUDIS I LES POLÍTIQUES TERRITORIALS

Margalida MESTRE (2014); “Francesco Indovina: Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad” a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60/2 (p. 192-4).