Energia i desenvolupament local a Mauritània

El projecte “Accés universal a l’energia, energies renovables i desenvolupament local a Mauritània: una proposta per a la recerca-acció participativa” busca promoure la cooperació interuniversitària entre la UAB i el Centre de Recherche Appliquée Aux Energies  Renouvelables (CRAER) de la Faculté de Sciences et Technologies de la Université de Nouakchott (Mauritània) en l’àmbit de l’accés universal a l’energia i la promoció de les energies renovables per al desenvolupament local (com per exemple la provisió de serveis bàsics, l’aplicació de les EERR en l’agricultura, les infraestructures energètiques i de comunicació, etc.). Aquest projecte d’impuls a la cooperació científica i universitària s’enmarca en els estudis de desenvolupament i prèn l’enfocament de la recerca-acció participativa.
Els objectius específics del projecte són:
– generar sinèrgies de cooperació permanents entre la UAB i la Université de Nouakchott en el camp de les energies renovables i el desenvolupament territorial sostenible;
– identificar oportunitats per a formular projectes de cooperació interuniversitària més amplis entre la UAB i la Université de Nouakchott;
– enfortir les capacitats de recerca aplicada i de formació del CRAER en el camp de l’ús de les EERR per al desenvolupament local;
– definir criteris i instruments bàsics per a l’aprofitament de les EERR i la seva aplicació al desenvolupament local i posar-los a disposició dels agents locals i internacionals que operen sobre el terreny a Mauritània;
A més llarg termini, els objectius del projecte són:
– promoure el desenvolupament humà sostenible, la millora de les condicions de vida de la població local i la participació comunitària en la gestió dels recursos;
– reforçar l’eficiència i sostenibilitat ambiental, social, cultural i econòmica dels projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’accés universal a l’energia.
El projecte consistirà bàsicament en la realització d’una missió de prospecció per part dels membres de l’equip de la UAB a Mauritània. Aquesta missió serà organitzada conjuntament amb el CRAER, que actuarà com a contrapart. Sobre el terreny, i a partir de la prèvia preparació dels continguts bàsics de l’acció, l’equip UAB-CRAER treballaran en la realització d’una sèrie de reunions i tallers amb agents clau que operen sobre el terreny impulsant l’ús de les EERR per a promoure el desenvolupament local i la millora de les condicions de vida en diferents àmbits: alimentació, salut, educació, comunicacions, etc. L’objectiu de les trobades amb aquests agents clau (institucions i organitzacions locals i internacionals) és identificar àmbits i línies de treball d’interès comú i buscar, a partir de la definició d’objectius comuns, oportunitats per a formular projectes de cooperació científica i interuniversitària.
Les reunions s’estructuraran entorn dels següents eixos temàtics:
1. La recerca-acció participativa en el estudis de desenvolupament
2. L’accés universal a l’energia i les EERR. Tecnologies per al desenvolupament humà.
3. Les energies renovables a Mauritània. Potencial i perspectives.
4. Experiències d’aplicació de les EERR per al desenvolupament local a Mauritània:
– sistemes col·lectius d’abastament i sanejament de l’aigua;
– mitjans de vida (alimentació, aigua, hàbitat, etc.);
– seguretat en el subministrament elèctric i provisió de serveis bàsics (salut, educació, etc.)
– desenvolupament rural i producció agro-ramadera;
– telecomunicacions.
5. Barreres, limitacions i impactes culturals, sòcio-econòmics i ambientals de les EERR.
6. Reptes i oportunitats de les EERR i el desenvolupament local a Mauritània.
7. La cooperació interuniversitària, les EERR i el desenvolupament local a l’Àfrica Occidental.
Una vegada finalitzada la missió de prospecció, es restituiran els resultats obtinguts a tots els actors que hagin pres part en el projecte i es desenvoluparan diverses tasques de difusió i sensibilització. De forma paral·lela s’impulsarà també la capitalització dels resultats mitjançant la recerca d’oportunitats efectives per a formular projectes de cooperació científica i interuniversitària que puguin desenvolupar-se a partir dels resultats obtinguts i aprofitant les sinèrgies generades en aquesta primera acció de cooperació.